Disclaimer                
Karman-Online spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens
op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door
haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. Karman-Online behoudt zich
het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel
zijn, dan aanvaardt Karman-Online  geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen
hiervan. Ook kan Karman-Online  geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn
van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Karman-Online
  garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden
ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat
ontvangen of verwerken daarvan. Karman-Online aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de
inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De geboden
informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is
voor uw eigen rekening en risico. als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de
geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, producten, prijzen, grafisch materiaal en
logo's. Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden. Alle maten en kleuren kunnen afwijken. Tussentijdse modelveranderingen zijn mogelijk en aansprakelijkheid in deze is uitgesloten. Nadruk (ook gedeeltelijk) is verboden. Alle prijzen vermeld op de website of in de catalogus zijn excl. 21% BTW. De website www.Karman-Online.nl en de catalogus zijn uitgegeven door Karman-Online.

Hoogachtend,
               
Karman-Online